Our Staff

Contractors & Volunteers

Volunteers

Yugen He: CA providing our free taxation advice service
Oliver Xia: Computer engineer providing IT support

Current Contractors:

For Social Work & Counselling Team:
Irene Ho: Counsellor
Ai Kihara: Counsellor
In Hwa Jung: External Supervisor
Jean Mcelhaney: External Supervisor

For International Department:
Li Huang: Translation & Interpreting

For CNSST Education Institute (CNSSTEI):
Class Tutors: Carol Wang, Xiaoming Xun, Joe Sun, Penny Li, Qiumei Cui, Shirley Zhang, or Wendy Chih, May Wang
Teaching Assistant: Nancy Yan
One-on-One Tutors (English): Bella Zhang, Chris Hu, Eric Zhang, Michelle Chen, Wynsome Wong, Xiang Zhao
Food Safety Trainer: Dewan Khan

Contracted Tutors at 6 CNSST Cultural Learning Centres:

Howick Centre:
Jenny Hong Zhang, Hanna Hongxia Zhou, Huitian, Jingjing Gong, Judy Chao, Li Wang, Nan An, Ping Chen, Zhanwei Wang, Hua Yang, Xinyu Hu, Susan Sushan Liu , Vicky Wei Qiang, Alvin Wei Xiong

Botany Centre:
Mae Chunmei Song, Yuri Yonghui Chen, Hong Wei, Junqi Fu, Philip Tse, Siyuan Wang, Xiaohong Chen, Xiqian Hou, Xuefen Wang, Linda Yongming Xiong

Manukau Centre:
April Yanan Han, Chole Xiaochang He, Claudia Xinyi Huang, Xinyu Hu, Christine Weihong Shen

New Lynn Centre:
Deanna Wong, Jing Chen, Junya Cai, Lei Chen, Weibin Zhao, Xiaojing Zhu, Xiaowen Li, Xudong Gao, Cheng Xu, Jieling Yuan

North Shore Centre:
Hong Lin, Yun Bian, Shan Yim, Junqi Cai, Jonathan Kuek Tze Lee, Vivian Xiang Li, Alice Qian Wang

Parnell Centre:
Bei Li, Jiaying Li, Ming Wu, Ning Dai, Qing Zhao, Wei Ren, Ying Lou, Ying Zhou

CLC Kungfu World Tai Chi Tutors:
Bing You Qiao, Peter Gordon, Orlando Garcia Morales

CLC After School Programme Staff & Contractors:
Shirley Xiaoli Cheng, Assistant, Point View
Tiana Tianyun Wu, Assistant, Pigeon Mountain
Hong Lin, Assistant , Murrays Bay
Contracted Tutors: Cherie Can Zeng, Hong Lin, Hanna Hongxia Zhou, Jingjing Gong, Amanda Jing Zhang, Junqi Cai, Chole Xiaochang He

Current Volunteers & Students:
Accounting & Admin Team Volunteers: Yusi Li, Alice Qian Wang, Alex He, Anna Ji, Jackie Chong, Juan Wang, Lily Zhu, Ling Xie, Oliver Xia, Rachel Qiuming Du, Tommy Sun, Xiuli Wu, Gorden Yuchen Guo, Yuemei Ma, Lianying Yan, Linda Wenxin Na, Sarah Diankun Yin

Cultural Learning Centre Volunteers: Hong Lin, Alec Guan, Cyndi Zhenyu Yin, Allen Tao Yu, Paul Gao, Eden Li, Amanda Zhang, Joey Junya Cai, Sarah Diankun Yin, Alan Weiliang Huang, Kemo Xu, Lucy Long, Jackie Xin Lu

Social Work & Counselling Team Volunteers: Janice Lee, Victoria Lin, Kathy Lian, Emma Mclean, Shufang Hu, Xiaojun Fan, Miran Chun, Emma Qi
Student Placements from:
Massey: Miran Chun, Jina Song
University of Auckland: Mei Taing
AUT: Yajun Zhao, Gorden Yuchen Guo

Loading